Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych

Politechnika Wrocławska

LABORATORIA BADAWCZE

W ramach Zakładu działają dwa uznane laboratoria badawcze:
Laboratorium spalania i wybuchowości (kierownik: dr inż. Tomasz Hardy)
Laboratorium konwersji energii (kierownik: dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr)

Więcej informacji
DYDAKTYKA

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej

Dydaktyka
OFERTA BADAWCZA

Określanie właściwości paliw i odpadów paleniskowych, badania jakości procesu spalania, diagnostyka i optymizacja procesów spalania 

Oferta badawcza

Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych częścią nowej Katedry

Od stycznia 2020r. nasz Zakład wszedł w skład nowo powołanej Katedry Mechaniki, Maszyn, Urządzeń i Procesów Energetycznych. Strona internetowa nowej katedry znajduje się pod adresem:

www.energetyka.pwr.edu.pl

Na tej stronie (www.spalanie.pwr.edu.pl) nadal publikowane będą informacje dotyczące prac realizowanych w naszym zespole oraz informacje dotyczące prowadzonych przez nasz zespól zajęć dydaktycznych.

www.energetyka.pwr.edu.pl
OFERTA BADAWCZA LABORATORIUM SPALANIA I WYBUCHOWOŚCI

Określanie parametrów pożarowych i wybuchowych

Świadczymy usługi w zakresie badan własności substancji palnych oraz określania parametrów palności i wybuchowości, takich jak:
kaloryczność,
temperatura samozapłonu paliw stałych w warstwie,
temperatura zapłonu w obłoku pyłowym, temperatura zapłonu paliw ciekłych,
minimalna energia zapłonu,
maksymalne ciśnienie wybuchu,
maksymalna prędkość narostu ciśnienia wybuchu,
klasa wybuchowości,
stężeniowe granice palności.

Więcej informacji
OFERTA

Tematyka badawcza

Realizujemy prace badawcze z zakresu procesów spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych), badań emisji zanieczyszczeń gazowych, właściwości odpadów paleniskowych, badań właściwości pożarowo-wybuchowych gazów i pyłów oraz zagrożenia wybuchowego, badań diagnostycznych i monitorowania zagrożeń korozyjnych palenisk kotłowych, badań z zakresu techniki plazmowej w procesach spalania i zgazowania oraz prace związane z optymalizacją procesu spalania w kotłach energetycznych różnej wielkości. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

Badania laboratoryjne i badania obiektowe.

MODELOWANIE NUMERYCZNE
SPALANIE I WSPÓŁSPALANIE BIOMASY

Emisja zanieczyszczeń, szlakowanie i zużlowanie, korozja.

Modelowanie procesów spalania oraz tworzenia i emisji zanieczyszczeń w komorach paleniskowych.

ZGAZOWANIE PALIW STAŁYCH

Zgazowanie węgla, paliw biomasowych oraz odpadowych – dobór warunkó wprocesu i analiza składu produktów gazowych.

PALNIKI I PALENISKA

Projektwanie palników niskoemisyjnch. Optymalizacja pracy układów palnikowych.

TECHNIKA PLAZMOWA

Rozruch kotłów energetycznych i zgazowanie paliw odpadowych. Oczyszczanie gazów procesowych.

Laboratorium spalania i wybuchowości

Laboratorium zlokalizowane jest w hali maszyn w budynku A-4. Dojazd do budynku realizowany jest przez bramę gospodarczą przy ul. Norwida 1/3. 

Zapraszamy do kontaktu

zarówno z kierownictwem Zakładu jak i bezpośrednio z poszczególnymi pracownikami w celu uzyskania dalszych informacji o naszej ofercie badawczej i możliwości współpracy.